ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR FÖR LEVERANTÖRER AV FLYTTJÄNSTER

1. Allmänt Dinflytt.se, en del av Movinga GmbH(härefter kallat ”dinflytt.se”) är en internetportal som förmedlar förfrågningar från flyttintressenter till leverantörer av flyttjänster (härefter kallat: ”Flyttfirma”)...

2. Vad Dinflytt.se erbjuder

2.1 Beskrivning av tjänsten
dinflytt.se riktar sig till slutkunder (härefter kallade: ”kunder”), som vill ha information om flyttfirmor, och förmedlar förfrågningar gällande flyttjänster till flyttfirmor. Dinflytt.se skickar förfrågningar från de önskade postnummerområdena per e-post till flyttfirman. Dinflytt.se skickar i regel en förfrågan till flera flyttfirmor. Dinflytt.se garanterar ingen bestämd uppdragsvolym och ingen bestämd framgångskvot. Dinflytt.se ställer enbart en förmedlingsplattform för flyttfirmor och flyttintressenter till förfogande. Eventuella avtal om flyttjänster sluts direkt mellan flyttfirmor och flyttintressenter. Dinflytt.se kan därför inte ge några uppgifter om kostnader för flytten. Dinflytt.se är alltså ingen avtalspart i flyttavtalet eller för andra tjänster som erbjuds på webbsidan, utan tjänar enbart som förmedlare av kontakten mellan parterna. Det är alltså flyttfirmans ansvar att ge den information som krävs enligt konsumentskyddslagen. På samma sätt är det varje enskild flyttfirmas allmänna affärsvillkor som gäller. Dinflytt.se ansvarar inte för att ge denna information. Denna information utgör inga juridiskt bindande anbud från Dinflytt.se eftersom sökningen i huvudsak sker automatiserat. Dinflytt.se ansvarar inte för att informationen stämmer.

2.2 Ändringar i portalen. Dinflytt.se har rätt att när som helst ändra Dinflytt.se's webbsida.

2.3 Tillgänglighet
Dinflytt.se's databank är i regel tillgänglig 24 timmar om dygnet och i snitt 97 % varje månad. Detta omfattar inte tider när tillgängligheten avbryts eller påverkas på grund av tekniska skäl eller nödvändigt underhållsarbete, utan att Dinflytt.se ansvarar för det.

2.4 Internetåtkomst
Dinflytt.se åtagande omfattar inte åtkomst till internet för flyttfirman eller att tillhandahålla dataledningar eller datanätverk som ingår i det offentliga internet. Dinflytt.se tar därför inget ansvar för funktionen i sådana datanätverk eller dataledningar till sina servrar med undantag för dataledningar mellan sina servrar och överlämningspunkten i det offentliga internet. Dinflytt.se tar inte heller ansvar för elavbrott eller avbrott i nät eller servrar som Dinflytt.se inte har något inflytande över.

3. Urval av flyttfirmor Dinflytt.se har som mål att enbart vidarebefordra förfrågningar till flyttfirmor som håller sig till lagar och regler, som t.ex. lagen för reglering av minimilöner och lagen för bekämpning av svartarbete och illegal anställning. Härtill räknas även att alla juridiska förutsättningar som krävs för att utföra de förmedlade uppdragen är uppfyllda.

4. Kvalitetsmanagement och utvärdering Kunden lämnar efter flytten en bedömning på flyttfirmans arbete. Efter genomfört uppdrag förbehåller sig Dinflytt.se rätten att av kunden inhämta en bedömning av flyttfirman. Bedömningen är tillför att säkra kvaliteten. Dinflytt.se har rätten att offentliggöra bedömningen på portalen men behöver inte göra detta. Kunden är införstådd med att bedömningen offentliggörs.

5. Garanti 5.1 Dinflytt.se accepterar enbart anspråk på skadestånd eller ersättning för oförutsedda utgifter oberoende av anledning (t.ex. av rättsliga och avtalsliknande skuldförhållanden, kontraktsbrott och olaglig handling) i följande fall: a) Dinflytt.se är ansvarig vid avsikt och grov vårdslöshet. b) Vid lätt vårdslöshet ansvarar Dinflytt.se enbart vid kardinalplikter, dvs. sådana som behövs för att överhuvudtaget kunna uppfylla avtalet och där kunden måste kunna lita på att dessa regelbundet uppfylls, i den omfattning som är typisk och kan förutses vid avtalets tecknande. c) De nämnda undantagen gäller inte vid tvingande, lagstadgat ansvar. 5.2 Om Dinflytt.se's ansvar är uteslutet eller begränsat, gäller detta även de medarbetare, representanter, agenter eller annan tredje part som Dinflytt.se använder sig av och deras personliga ansvar. 5.3 Begränsningarna gäller inte Dinflytt.se's ansvar för skador på liv, kropp eller hälsa och vid anspråk enligt produktansvarslagen.

6. Anspråk på friskrivning Om en flyttintressent ställer anspråk på Dinflytt.se p.g.a. en avtalstvist mellan flyttintressent och flyttfirma, ska flyttfirman friskriva Dinflytt.se från alla anspråk.

7. Dataskydd 7.1 Dinflytt.se uppfyller alla lagkrav gällande dataskydd, speciellt de som nämns i den tyska dataskyddslagen och iden tyska telemedialagen. Uppgifter om flyttintressenten samlas enbart in och bearbetas för att kunna uppfylla avtalet och lämnas inte vidare till tredjepart - se även vår dataskyddsförklaring. 7.2| Flyttfirman får inte lämna de av Dinflytt.se förmedlade kontaktuppgifterna om flyttintressenten till tredje part.

8. Sekretess Flyttfirman har tystnadsplikt gentemot tredje part när det gäller innehåll och information i användaravtalet, speciellt när det gäller prisuppgifter. Detta gäller dock enbart om denna information inte är allmänt känd. Detta sekretessavtal gäller två år efter det att detta avtal gått ut. Om tredje part har rätt till informationen och har tystnadsplikt, gäller inte sekretesskravet. Det gäller inte heller om det hindrar möjligheten att ta tillvara egna anspråk.

9. Ändringsförbehåll Dinflytt.se har rätten att ändra innehållet i dessa allmänna affärsvillkor om det uppkommer för Dinflytt.se oförutsedda ändringar som Dinflytt.se inte har föranlett och som Dinflytt.se inte har något inflytande över, och som i betydande grad stör det förhållande som gällde vid avtalets undertecknande. Dinflytt.se har även rätt till ändring om en klausul i dessa allmänna affärsvillkor blir ogiltig på grund av lagändring eller om den förklaras ogiltig av jurisdiktionen och det därigenom uppstår svårigheter att genomföra avtalet och detta problem enbart kan lösas genomanpassning eller komplettering. Vid en ändring kommer Dinflytt.se att informera flyttfirman skriftligen (t.ex. per e-post) om ändringsförslaget med angivande av orsaken och dess konkreta omfattning. Ändringarna anses vara godkända om inte flyttfirman opponerar sig skriftligen. Dinflytt.se kommer särskilt att göra flyttfirman uppmärksam på detta i sitt meddelande. Eventuella invändningar ska vara Dinflytt.se tillhanda senast sex veckor efter mottagandet av meddelandet. Om flyttfirman invänder anses den föreslagna ändringen vara avböjd. Avtalet fortsätter då utan den föreslagna ändringen.

10. Skiljedomstol och tillämpliga lagar För leverantörer av flyttjänster som är köpmän, juridisk person enligt offentlig rätt eller offentliga fonder, är Hamburg skiljedomstol. Tillämpliga lagar är de som gäller i Tyskland med undantag för internationell privaträtt och FN:s köplag.

11. Salvatorisk klausul Om enstaka bestämmelser i dessa allmänna användarvillkor är eller blir helt eller delvis ogiltiga, påverkar detta inte de övriga bestämmelserna. Den ogiltiga bestämmelsen ersätts av den lagliga bestämmelse som innehållsmässigt ligger närmast.