Legal Juridisk

Dinflytt.se

Allmännaaffärsvillkor för leverantörer av flytt-tjänster

1. Allmänt

Dinflytt.se (härefter kallat ”Dinflytt.se”)är en internetportal som förmedlar förfrågningar från flyttintressenter tillleverantörer av flytt-tjänster (härefter kallat: ”Flyttfirma”).

2. Vad Dinflytt.seerbjuder

2.1 Beskrivning av tjänsten

Dinflytt.se riktar sig till slutkunder(härefter kallade: ”kunder”), som vill ha information om flyttfirmor, ochförmedlar förfrågningar gällande flytt-tjänster till flyttfirmor. Dinflytt.seskickar förfrågningar från de önskade postnummerområdena per e-post till flyttfirman.Dinflytt.se skickar i regel en förfrågan till flera flyttfirmor. Dinflytt.segaranterar ingen bestämd uppdragsvolym och ingen bestämd framgångskvot. Dinflytt.seställer enbart en förmedlingsplattform för flyttfirmor och flyttintressentertill förfogande. Eventuella avtal om flytt-tjänster sluts direkt mellanflyttfirmor och flyttintressenter. Dinflytt.se kan därför inte ge någrauppgifter om kostnader för flytten. Dinflytt.se är alltså ingen avtalspart iflyttavtalet eller för andra tjänster som erbjuds på webbsidan, utan tjänarenbart som förmedlare av kontakten mellan parterna. Det är alltså flyttfirmansansvar att ge den information som krävs enligt konsumentskyddslagen. På sammasätt är det varje enskild flyttfirmas allmänna affärsvillkor som gäller. Dinflytt.seansvarar inte för att ge denna information. Denna information utgör ingajuridiskt bindande anbud från Dinflytt.se eftersom sökningen i huvudsak skerautomatiserat. Dinflytt.se ansvarar inte för att informationen stämmer.

2.2 Ändringar i portalen

Dinflytt.se har rätt att när som helständra Dinflytt.ses webbsida.

2.3. Tillgänglighet

Dinflytt.ses databank är i regeltillgänglig 24 timmar om dygnet och i snitt 97 % varje månad. Dettaomfattar inte tider när tillgängligheten avbryts eller påverkas på grund avtekniska skäl eller nödvändigt underhållsarbete, utan att Dinflytt.se ansvararför det.

2.4. Internetåtkomst

Dinflytt.ses åtagande omfattar inteåtkomst till internet för flyttfirman eller att tillhandahålla dataledningar ellerdatanätverk som ingår i det offentliga internet. Dinflytt.se tar därför ingetansvar för funktionen i sådana datanätverk eller dataledningar till sinaservrar med undantag för dataledningar mellan sina servrar ochöverlämningspunkten i det offentliga internet. Dinflytt.se tar inte helleransvar för elavbrott eller avbrott i nät eller servrar som Dinflytt.se inte harnågot inflytande över.

3. Urval avflyttfirmor

Dinflytt.se har som mål att enbartvidarebefordra förfrågningar till flyttfirmor som håller sig till lagar ochregler, som t.ex. lagen för reglering av minimilöner och lagen för bekämpningav svartarbete och illegal anställning. Härtill räknas även att alla juridiskaförutsättningar som krävs för att utföra de förmedlade uppdragen är uppfyllda.

4.Kvalitetsmanagement och utvärdering

Kunden lämnar efter flytten en bedömningpå flyttfirmans arbete. Efter genomfört uppdrag förbehåller sig Dinflytt.serätten att av kunden inhämta en bedömning av flyttfirman. Bedömningen är tillför att säkra kvaliteten.

Dinflytt.se har rätten att offentliggörabedömningen på portalen men behöver inte göra detta. Kunden är införstådd medatt bedömningen offentliggörs.

5. Garanti

5.1 Dinflytt.se accepterar enbartanspråk på skadestånd eller ersättning för oförutsedda utgifter oberoende avanledning (t.ex. av rättsliga och avtalsliknande skuldförhållanden,kontraktsbrott och olaglig handling) i följande fall:

a) Dinflytt.se är ansvarig vid avsiktoch grov vårdslöshet.

b) Vid lätt vårdslöshet ansvarar Dinflytt.seenbart vid kardinalplikter, dvs. sådana som behövs för att överhuvud tagetkunna uppfylla avtalet och där kunden måste kunna lita på att dessa regelbundetuppfylls, i den omfattning som är typisk och kan förutses vid avtaletstecknande.

c) De nämnda undantagen gäller inte vidtvingande, lagstadgat ansvar.

5.2. Om Dinflytt.ses ansvar är utesluteteller begränsat, gäller detta även de medarbetare, representanter, agentereller annan tredje part som Dinflytt.se använder sig av och deras personligaansvar.

5.3. Begränsningarna gäller inte Dinflytt.sesansvar för skador på liv, kropp eller hälsa och vid anspråk enligtproduktansvarslagen.

6. Anspråk påfriskrivning

Om en flyttintressent ställer anspråk påDinflytt.se p.g.a. en avtalstvist mellan flyttintressent och flyttfirma, skaflyttfirman friskriva Dinflytt.se från alla anspråk.

7. Dataskydd

Dinflytt.se uppfyller alla lagkravgällande dataskydd, speciellt de som nämns i den tyska dataskyddslagen och iden tyska telemedialagen. Uppgifter om flyttintressenten samlas enbart in ochbearbetas för att kunna uppfylla avtalet och lämnas inte vidare till tredjepart - se även vår dataskyddsförklaring.

7.2 Flyttfirman får inte lämna de av Dinflytt.seförmedlade kontaktuppgifterna om flyttintressenten till tredje part.

8. Sekretess

Flyttfirman har tystnadsplikt gentemottredje part när det gäller innehåll och information i användaravtalet,speciellt när det gäller prisuppgifter. Detta gäller dock enbart om dennainformation inte är allmänt känd. Detta sekretessavtal gäller två år efter detatt detta avtal gått ut.

Om tredje part har rätt tillinformationen och har tystnadsplikt, gäller inte sekretesskravet. Det gällerinte heller om det hindrar möjligheten att ta tillvara egna anspråk.

9. Ändringsförbehåll

Dinflytt.se har rätten att ändrainnehållet i dessa allmänna affärsvillkor om det uppkommer för Dinflytt.seoförutsedda ändringar som Dinflytt.se inte har föranlett och som Dinflytt.seinte har något inflytande över, och som i betydande grad stör det förhållandesom gällde vid avtalets undertecknande. Dinflytt.se har även rätt till ändringom en klausul i dessa allmänna affärsvillkor blir ogiltig på grund avlagändring eller om den förklaras ogiltig av jurisdiktionen och det därigenomuppstår svårigheter att genomföra avtalet och detta problem enbart kan lösas genomanpassning eller komplettering. Vid en ändring kommer Dinflytt.se att informeraflyttfirman skriftligen (t.ex. per e-post) om ändringsförslaget med angivandeav orsaken och dess konkreta omfattning. Ändringarna anses vara godkända ominte flyttfirman opponerar sig skriftligen. Dinflytt.se kommer särskilt attgöra flyttfirman uppmärksam på detta i sitt meddelande. Eventuella invändningarska vara Dinflytt.se tillhanda senast sex veckor efter mottagandet avmeddelandet. Om flyttfirman invänder anses den föreslagna ändringen varaavböjd. Avtalet fortsätter då utan den föreslagna ändringen.

10. Skiljedomstol ochtillämpliga lagar

För leverantörer av flytt-tjänster somär köpmän, juridisk person enligt offentlig rätt eller offentliga fonder, ärHamburg skiljedomstol.

Tillämpliga lagar är de som gäller iTyskland med undantag för internationell privaträtt och FN:s köplag.

11. Salvatoriskklausul

Om enstaka bestämmelser i dessa allmännaanvändarvillkor är eller blir helt eller delvis ogiltiga, påverkar detta intede övriga bestämmelserna. Den ogiltiga bestämmelsen ersätts av den lagligabestämmelse som innehållsmässigt ligger närmast.

 

Upphovsrätt © 2018 Dinflytt. Alla rättigheter förbehållna.

Copyright © 2018 Facilidem. Tous droits réservés.